Kategórie      

Spracovanie osobných údajov

Úvod Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

1)     Legislatívny rámec spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“).

2)     Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa informačného systému internetového výdaja

1.1 Prevádzkovateľ informačného systému internetového výdaja je  obchodná spoločnosť Pharmacy 4U, s.r.o.,  so sídlom Bikupa Kondého 18, Dunajská Streda, identifikačné číslo: 44685599, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnava, vložka číslo:  23501/T (ďalej len „prevádzkovateľ“).

1.2  Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Biskupa Kondého 18, 92901 Dunajská Streda, adresa elektronickej pošty lekaren.pharmacy4U@gmail.com telefón +421 220715304

1.3 Prevádzkovateľ informačného systému internetového výdaja nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

3)     Účel spracovanie osobných údajov

3.1 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je vybavenie objednávky pre internetový výdaj a zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie marketingových aktivít prevádzkovateľa informačného systému internetového výdaja voči Vašej osobe. Osobnými údajmi potrebnými pre internetový výdaj sú tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne dodacia adresa, ak je táto iná ako adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo.

3.2 Zo strany prevádzkovateľa informačného systému internetového výdaja nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4)      Doba uloženia osobných údajov

Doba, uloženia osobných údajov, je 2 roky od udelenia súhlasu,  najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).

5)     Ďalší príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ informačného systému internetového výdaja nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do zemí mimo Európskej únie alebo medzinárodnej organizácii.

6)     Práva subjektov údajov

6.1 Máte právo požadovať prevádzkovateľa informačného systému internetového výdaja prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov za podmienok stanovených v nariadení.

6.2 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daných prevádzkovateľovi informačného systému internetového výdaja. Môžete tak učiniť nasledujúcim spôsobom: Kontaktujte nás na lekaren.pharmacy4U@gmail.com telefón +421 220715304.  Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu.

6.3 Keby ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému úradu. 

Copyright 2013 - 2022 © pharmacy4u.sk