Kategórie      

Poučenie o reklamácii

Úvod Poučenie o reklamácii

Pharmacy 4U, s.r.o.  Podzáhradná 349/20 Gabčíkovo, Obch. register č.: 23501/T (ďalej len " Pharmacy 4U ") vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a súvisiacimi právnymi predpismi tento reklamačný poriadok pre zásielkový výdaj www.pharmacy4u.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok").

1.         Úvodné ustanovenia

1.1. Kde sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú pojmy "kupujúci" a "predávajúci" rozumejú sa tým zmluvné strany Zmluvy, a kde sa používa pojem " tovar" rozumie sa tým predmet kúpy zo Zmluvy. Kde sa používa pojem miesto výkonu činnosti rozumie sa tým: Lekáreň Pharmacy 4U, Haanova 7, 85104 Bratislava

Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných zásielkového výdaja  www.pharmacy4u.sk (ďalej len "Zmluva").

1.2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúceho, a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.

1.3. predávajúci poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím Zmluvy informácie o kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.

          2.  Reklamačné dôvody:

2.1  Porušenie obalu pri preprave:

Prepravná firma ručí za zásielku do okamihu odovzdania konečnému zákazníkovi. Pri prevzatí si kupujúci zásielku prezrie a v prípade viditeľného poškodenia či dokonca straty časti tovaru s dopravcom spíšte protokol a zásielku nepreberie.

2.2 Porušenie tovaru pri preprave:

Ak nebolo poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zjavné, oznámi kupujúci predávajúcemu túto neskôr zistenú skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky.

2.3 Odstúpenie od zmluvy – vrátenie celej zásielky:

Bez udania dôvodu kupujúci môže vrátiť celú objednávku do 14 dní. Tovar, ktorý nesmie mať poškodený originálny obal, doručí predávajúcemu aj s daňovým dokladom bezpečným spôsobom na miesto výkonu činnosti lekárne. Doručenie tovaru na miesto výkonu činnosti lekárne hradí kupujúci. Protokol o vybavení reklamácie a celá uhradená čiastka  bude zaslaná na korešpondenčnú adresu kupujúceho alebo bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru na miesto výkonu činnosti lekárne.

          3.  Reklamácia v záručnej lehote:

Ak sa kupujúci domnieva, že tovar objednaný v elektronickou objednávkou u predávajúceho vykazuje nedostatky a je v záručnej lehote, uplatňuje si buď priamo u výrobcu alebo u predávajúceho svoje právo na reklamáciu. Tovar doručí so záručným listom a daňovým dokladom na miesto výkonu činnosti predávajúceho. K nedostatku sa predávajúci vyjadrí v zákonnej lehote.

          4.  Uplatnenie reklamácie:

Reklamácia musí mať písomnú podobu. V tomto zmysle je e-mail považovaný za písomnú podobu. Reklamácia musí byť uplatnená v lehote 2 dní v prípade poškodenia tovaru pri preprave a v lehote 30 dní v ostatných prípadoch.

Reklamácia musí byť zaslaná písomne na adresu: Lekáreň Pharmacy 4U, Haanova 7, 85104 Bratislava, Slovensko , e-mail : reklamacia@pharmacy4u.sk . 

Reklamácia musí obsahovať: presnú identifikáciu zákazníka, číslo objednávky, ak je známe, dôvod reklamácie a výšku škody. Kupujúci musí doručiť daňový doklad .

          5.  Vybavenie reklamácie:

Reklamácia bude vybavená až po prijatí všetkých dokladov, všetkého reklamovaného tovaru a pôvodných daňových dokladov.

Doručenie tovaru na miesto výkonu činnosti predávajúceho hradí kupujúci. V prípade oprávnenej reklamácie poškodeného tovaru je mu čiastka za doručenie uhradená v plnej výške, najviac však do výšky obvyklých prepravných nákladov.

V prípade vrátenia poškodeného tovaru toto nahradzuje predávajúci tovarom novým, ak sa nedohodnú strany inak.

predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Táto lehota sa predlžuje o čas, počas ktorého nedodal kupujúci všetky podklady nutné na reklamáciu a uvedené v tomto reklamačnom poriadku.

Copyright 2013 - 2022 © pharmacy4u.sk