Kategórie      

Objednávkový formulár

Úvod Objednávkový formulár

     Objednávkový formulár

Podľa vyhlášky č. 21/2012 Z .z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok,

o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej

prepravy a o spôsobe reklamácie

Držiteľ povolenia

Meno a priezvisko/obchodné meno, právna forma

 

Pharmacy 4U, s.r.o.

Adresa bydliska/sídla

Podzáhradná 349/20, 93005 Gabčíkovo 

 

Identifikačné číslo

44 685 599

Daňové identifikačné číslo

2022805015

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

SK2022805015

Druh a rozsah zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami

 

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni vrátane individuálnej prípravy liekov

Názov lekárne

Pharmacy 4U

Adresa umiestnenia lekárne

Haanova 7, 85101 Bratislava

Deň začatia činnosti lekárne

19.12.2009

Číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni

108885/-2009-HF/2

107683/-2010-HF/2

Zt )H- Vt1ZtZgLt1L

Deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni

18.12.2009

14.12.2010

Meno a priezvisko odborného zástupcu

PharmDr. Evelin Karim Aziz, MPH

Kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti

P96222160301

Číslo povolenia na  zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami

 

a-OPL-415/09

a-OPL-461/10

Deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia na  zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami

18.12.2009

23.12.2010

Meno a priezvisko odborného zástupcu na  zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami

PharmDr. Evelin Karim Aziz, MPH

Číslo povolenia na zaobchádzanie s určenými  látkami

ZAO-UL-217/2009SK-zmena 2010 SK

Deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia na zaobchádzanie s určenými  látkami

18.12.2009

15.12.2010

Meno a priezvisko zodpovedného zástupcu na zaobchádzanie s určenými  látkami

PharmDr. Evelin Karim Aziz, MPH

Telefónny kontakt do lekárne

02/20715304

E-mailový kontakt do lekárne

pharmacy4u@pharmacy4u.sk

 

Objednávateľ:

1. názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak je objednávateľom právnická osoba, alebo meno a priezvisko a adresu bydliska, ak je objednávateľom fyzická osoba

2. elektronickú adresu objednávateľa

3. telefónne číslo objednávateľa

 

Odberateľ, ak sa nezhodujú s údajmi o objednávateľovi:

1. názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak je objednávateľom právnická osoba, alebo meno a priezvisko a adresu bydliska, ak je objednávateľom fyzická osoba,

2. elektronickú adresu odberateľa

3. telefónne číslo odberateľa

 

Objednávaný liek alebo zdravotnícka pomôcka

1. názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky

2. liekovú formu, ak ide o liek

3. množstvo liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek

4. veľkosť balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky

5. počet balení

 

Copyright 2013 - 2022 © pharmacy4u.sk